Chi tiết về Tác giả

Hòa (ĐHKT), Hoàng Hữu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế