Chi tiết về Tác giả

Hùng, Hoàng Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế