Chi tiết về Tác giả

Hương, Nguyễn Thị Lệ Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế