Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 70 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỂU THỨC MÔ TẢ QUAN HỆ GIỮA HIỆU SUẤT VỚI KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU VÀ MẬT ĐỘ TỪ THÔNG KHE HỞ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC

Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh

Tóm tắt


Bài báo đã ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm kết hợp với phương pháp thiết kế dây quấn và mạch từ để xây dựng biểu thức mô tả quan hệ giữa hiệu suất với đường kính ngoài, đường kính trong, chiều dài lõi sắt stato và mật độ từ thông khe hở không khí trong động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Các thông số này có ý nghĩa quan trọng trong xác định cấu trúc mạch từ và thông số dây quấn nên có ảnh hưởng lớn đến thể tích và các tiêu chuẩn kỹ thuật của động cơ như hệ số công suất, mômen cực đại, mômen khởi động, dòng khởi động và hiệu suất. Một biểu thức xây dựng cho các động cơ từ 0,75 đến 2,2 kW được trình bày. Dựa vào biểu thức này mà tại giai đoạn đầu thiết kế có thể xác định được kích thước chủ yếu và tải điện từ có thể thỏa mãn không chỉ yêu cầu về hiệu suất mà còn đảm bảo là các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, nhờ vậy sẽ tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác cho quá trình tính toán thiết kế tối ưu động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc có hiệu suất cao.

Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980