Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 70 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH HÉO NHẸ ĐẾN

Ngô Xuân Cường, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư

Tóm tắt


Ảnh hưởng của quá trình héo nhẹ đến chất lượng nguyên liệu và sản phẩm chè xanh đã được nghiên cứu đối với giống chè Trung Du, được canh tác theo quy trình sản xuất chè an toàn tại Tân Cương Thái Nguyên. Các chỉ tiêu theo dõi là thời gian héo, độ dày rải héo, sự biến đổi một số thành phần hóa học trong nguyên liệu chè và chất lượng cảm quan của sản phẩm. Kết luận được rút ra là: Áp dụng biện pháp héo nhẹ nguyên liệu chè có tác dụng nâng cao được chất lượng sản phẩm chè xanh. Mức độ ảnh hưởng của héo nhẹ đến chất lượng sản phẩm chè phụ thuộc và thời gian làm héo và độ dày chè rải héo. Đối với nguyên liệu chè Trung Du loại A tại Tân Cương Thái Nguyên, thời gian làm héo nhẹ thích hợp là 4 giờ, độ dày rải héo thích hợp có thể chọn từ 1,5kg/m2 đến 3kg/m2.

Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980