Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 70 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG VI KHUẨN CORYNEBACTERIUM SP. CỐ ĐỊNH

Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Minh Tâm

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng các chế phẩm tế bào vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trên một số chất mang alginate, Bacterial Cellulose (BC) và phức Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) để ứng dụng lên men thu nhận lysine. Kết quả thu được như sau:

- Chất mang BC có nhiều ưu thế hơn các chất mang truyền thống alginate trong kỹ thuật cố định tế bào vi khuẩn Corynebacterium sp.

- BC hoàn toàn phù hợp các yêu cầu của chất mang trong kỹ thuật cố định tế bào vi khuẩn.

- Phức chất mang Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) phát huy được những ưu thế của chất mang Bacterial Cellulose và Alginate.

- Hiệu quả sử dụng chế phẩm Corynebacterium sp. cố định trên phức chất mang BC-A trong lên men thu nhận lysine khá cao: có thể tái sử dụng chế phẩm 12 lần vẫn đảm bảo về mặt thời gian lên men và sản lượng lysine so với đối chứng.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980