Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 71 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH TẠO VÉC TƠ ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG GẠCH CERAMIC

Đinh Văn Nhượng, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Hoài Linh

Tóm tắt


Bài báo đã nghiên cứu và đề xuất ứng dụng một số thuật toán xử lý hình ảnh thu được từ camera số để tạo véc- tơ đặc tính phân loại chất lượng gạch ceramic. Từ ảnh của mỗi mẫu gạch véc-tơ đặc tính sẽ được tính toán và đưa ra gồm các thành phần như độ sai lệch kích thước, mẻ cạnh, sứt góc, độ vuông góc của các cạnh tương ứng và có kể đến vết sạn, vết xước bề mặt. Các véc-tơ đặc tính này có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình nhận dạng đạt hiệu quả cao. Kết quả nghiên cứu này phối hợp với mô hình mạng nơ ron logic mờ TSK, đã được kiểm nghiệm trên 340 mẫu gạch ceramic của nhà máy gạch Sao Đỏ- Hải Dương cho kết quả tốt, tỷ lệ chính xác trong phân loại đạt 97,8%. Mô hình có thể được triển khai để xây dựng các thiết bị tự động phân loại gạch ceramic một cách hiệu quả, nhằm khắc phục cách phân loại thủ công mà hiện nay các nhà máy đang thực hiện.

Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980