Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 71 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG VÀ SỐ LƯỢNG XƠ CƠ BẢN ĐẾN ĐỘ BỀN CƠ HỌC VẬT LIỆU POLIME COMPOZIT GIA CƯỜNG VẢI POLYESTE TRÊN CƠ SỞ NHỰA PHENOLFOCMANDEHIT

Nguyễn Nhật Trinh

Tóm tắt


Độ bền cơ học của vật liệu polime compozit ( PC) phụ thuộc vào nhiều thông số của vật liệu gia cường như: các đặc trưng cơ lý hóa của vật liệu, luật phân bố hình học, hình dạng và cấu trúc xơ.… Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số tiết diện xơ và số lượng xơ cơ bản của sợi philamăng cốt gia cường đến tính chất cơ học của vật liệu polime compozit trên cơ sở  nhựa phenolfomandehit (PF) gia cường bằng vải dệt thoi xơ polyeste (PET). Độ bền kéo vật liệu PC gia cường xơ tiết diện tam giác lớn hơn 15% so với độ bền kéo PC gia cường xơ tiết diện tròn; độ bền uốn PC xơ tiết diện tam giác nhỏ hơn 3,6% so với PC xơ tiết diện tròn. Đối với cùng độ mảnh sợi gia cường, khi số lượng xơ cơ bản của sợi tăng từ 48 lên 72 thì độ bền kéo vật liệu PC tăng 11%, mô đun đàn hồi tăng 13% và độ bền va đập tăng 16,2%; khi số lượng  xơ cơ bản của sợi tăng từ 72 đến 96 thì độ bền kéo PC tăng 7,8%, mô đun đàn hồi tăng 9,1% và độ bền va đập tăng 17,2%.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980