Chi tiết về Tác giả

Minh, Đào Trang

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    PHÂN VÙNG ẢNH X QUANG VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÊNH LỆCH MỨC XÁM ĐỒ
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980