Chi tiết về Tác giả

Chương, Đỗ Văn

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ ẨM CÒN LẠI CỦA CHÈ ĐEN THÀNH PHẨM ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980