Chi tiết về Tác giả

Bình Minh, Chu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

  • S. 70 (2009) - Bài viết
    CÁC LUẬT HỌC CỦA ANFIS VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ROBOT HAI KHÂU
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980