Chi tiết về Tác giả

Minh, Ngô Đức

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN KIỂU DEAD-BEAT ĐỂ NÂNG CAO TÍNH ĐỘNG HỌC CHO HỆ THỐNG LƯU TRỮ TRONG MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980