Chi tiết về Tác giả

Lan Hương, Nguyễn

  • S. 70 (2009) - Bài viết
    TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980