Chi tiết về Tác giả

Công, Nguyễn Thế

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐẶC TÍNH LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980