Chi tiết về Tác giả

Công, Nguyễn Thế Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  • S. 70 (2009) - Bài viết
    VỀ THUẬT TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH ĐƠN BIÊN
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980