Chi tiết về Tác giả

Bắc, Nguyễn Xuân

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA NUÔI BỞI BỘ NGHỊCH LƯU ÁP BA MỨC
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980