Chi tiết về Tác giả

Lê Hà, Quản

  • S. 71 (2009) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYM CHITOSANAZA TỪ Penicillium oxalicum BKH2
    Tóm tắt  PDF
  • S. 71 (2009) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VANG NẾP CẨM
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980