Chi tiết về Tác giả

Lâm, Trần Đại

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    ĐIỀU CHẾ THỬ NGHIỆM 10α-TRIFLUOROMETHYLHYDROARTEMISININ DÙNG LÀM THUỐC CHỮA SỐT RÉT CHỐNG TÁI PHÁT
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980