Chi tiết về Tác giả

Anh Dũng, Trần Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh

  • S. 70 (2009) - Bài viết
    PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM NỘI CHO TỐI ƯU PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN AC/DC SONG SONG
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980