Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần Trọng

  • S. 74 (2009) - Bài viết
    HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ DÙNG BIẾN TẦN KIỂU MA TRẬN
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980