Tạp chí Quản lý Kinh tế, S. 45 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giả pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp của Việt Nam

Trần Thị Huyền Trang

Tóm tắt


1. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào nghành công nghiệp Việt Nam

2. Đánh giá kết quả hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp Việt Nam

3. Giả pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp của Việt Nam đến năm 2020


Toàn văn: PDF

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP