S. 8 (2006)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Một số vấn đề về xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Mại 3-10
Phân tích chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài trên quan điểm phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân 11-17
Kinh tế tư nhân: Đường phát triển rộng mở Tóm tắt PDF
Vũ Quốc Tuấn 18-21
Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam nhìn từ góc độ hiệu quả chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tài, Nguyễn Đình Phúc 22-32
Những tồn tại và bất cập của hệ thống đăng ký và giấy phép kinh doanh ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Cung 33-43
Nguy cơ phát triển không bền vững về môi trường khi thực hiện một số chính sách khuyến khích trong nông nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Áng 44-48
Quan hệ giữa phát triển hợp tác xã và văn hoá nông thôn Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Thắng 49-54

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Đánh giá môi trường kinh doanh tổng thể của Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập tổ chức thương mại thế giới Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thắng 55-57
Cảm nhận về môi trường kinh doanh hiện nay Tóm tắt PDF
Vũ Duy Thái 58-59

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm của một số nước, một số tổ chức quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng Tóm tắt PDF
Trần Văn Hùng 60-63
Đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực: Kinh nghiệm của Đài Loan Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiên 64-70

THÔNG TIN

Quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thiện Nhân 71-83


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP