S. 9 (2006)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Văn Đức 3-10
Tác động của của biến động giá xăng dầu và thị trường xăng dầu Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương 11-19
Quản lý kinh doanh xăng dầu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nam 20-22
Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phân phối bán lẻ xăng dầu Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Hiền 23-26
Tác động của giá xăng dầu đến chỉ số giá cả Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thỏa 27-33
Giá dầu tăng và những phản hồi chính sách Tóm tắt PDF
Lee Houng 34-41

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Nhìn lại chính sách hỗ trợ gia nhập thị trường đối với khu vực kinh tế tư nhân sau 20 năm đổi mới Tóm tắt PDF
Vũ Lan Anh, Thái Hồng Thu 42-51

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Vấn đề ô nhiễm môi trường với sự phát triển cụm công nghiệp làng nghề Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Chinh 52-57

THÔNG TIN

Chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc: chính sách và xu hướng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Thìn 67-78


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP