T. 15 (2007)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Chuyển đổi và tổ chức hoạt động công ty Nhà nước theo hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thực trạng và thách thức Tóm tắt PDF
Trần Xuân Lịch 3-10
Xây dựng tập đoàn kinh tế: giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của các tổng công ty nhà nước hiện nay Tóm tắt PDF
Đỗ Huy Hà 11-22
Dổi mới cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong việc lập thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Bửu Quyền 23-28
Một số phương pháp xác định giá đất trên thế giới và khả năng áp dụng đối với giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hải 29-37
Thâu tóm và hợp nhất nhìn từ khía cạnh quản trị công ty: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đức 38-44

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Mặt được, chưa được và việc cần làm Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Cung 45-50
Phát triển doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng trong thờ kỳ hội nhập kinh tế quếc tế Tóm tắt PDF
Võ Thanh Hải 51-59

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm quốc tế về đo lường tài sản vốn con người Tóm tắt PDF
Ngô Minh Tuấn 60-67
Phát huy đầy đủ và đúng đắn vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thi trường: bí quyết thành công của Malaixia Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Đăng Thị Thu Hoài 68-70

THÔNG TIN

Một số phát hiện từ cuộc điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2005 Tóm tắt PDF
Lê Văn Sự, Nguyễn Thành Tâm 71-77
Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” Tóm tắt PDF
Phạm Công Toàn 78-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP