T. 8, S. 69 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (Phần 2) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Thanh Thủy 3-10
Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Trần Bửu Long 11-17
Thực trạng bất bình đẳng giới về việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2002-2012 Tóm tắt PDF
Lương Thị Ngọc Oanh 18-28

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Nhu cầu hỗ trợ hoạt động marketing của các doanh nghiệp xã hội Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Thị Nam Thắng, Nguyễn Xuân Toàn, Trịnh Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Ngọc Ánh 29-35
Tuyến du lịch đường bộ hành lang kinh tế Đông Tây: Nghiên cứu mô hình và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế ASEAN Tóm tắt PDF
Cao Trí Dũng, Phùng Tấn Hải Triều 36-42

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm quản lý các nguồn vốn ưu đãi của một số quốc gia có mức thu nhập trung bình và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Đình Viên 43-48
Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Viết Hãnh, Phạm Thị Hồng Điệp 49-57
Nền nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trước bối cảnh biến đổi khí hậ Tóm tắt PDF
Trần Thị Ninh 58-61


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP