S. 35 (2010)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá 1-8
Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phúc 9-13
Tình hình phá rừng ở Việt Nam: Nhân tố tác động và một số khuyến nghị Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Thúy 14-26
Xây dựng mô hình phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đến 2020 Tóm tắt PDF
Bùi Tất Thắng 27-33

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một số kiến nghị nâng cao sức cạnh tranh - phát triển của nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Minh Khương 34-39
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế Việt Nam trong những năm qua Tóm tắt PDF
Trần Minh Tuấn 50-60

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Xây dựng và áp dụng chính sách an toàn lao động và đào tạo nghề cho người lao động tại các khu sản xuất tập trung: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Hương 61-68
Phát triển thị trường nội địa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Dũng 69-74


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP