S. 24 (2009)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đánh giá mức độ cạnh tranh và bổ sung giữa Việt Nam với các đối tác thương mại chính Tóm tắt PDF
Lê Quốc Phương 3-12
Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Lê Hồng Huyên 13-19
Những thay đổi về sở hữu tập thể trong hợp tác xã ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý Tóm tắt PDF
Chu Tiến Quang 20-26
Phân tích tốc độ tăng trưởng nông nghiệp và các nhân tố đầu vào theo mô hình tăng trưởng của Solow Tóm tắt PDF
Huỳnh Trường Huy 27-31
Một số mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Hùng 32-38

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cần Thơ Tóm tắt PDF
Mai Văn Nam, Huỳnh Thị Cẩm Lý 39-48
Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Tuyên 49-54

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Dịch vụ môi giới bất động sản: kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và định hướng phát triển ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lưu Đức Khải, Hà Huy Ngọc 55-60
Thu hút doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng tham gia tổ chức hiệp hội Tóm tắt PDF
Võ Thanh Hải 61-65

THÔNG TIN

Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Cúc 66-72
Đói nghèo trên địa bàn Kon Tum - một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Đoan 73-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP