Chi tiết về Tác giả

Ánh, Nguyễn Thị Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo TW

  • T. 1, S. 74 (2016) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững: Kiến nghị giải pháp từ góc độ quản lý kinh tế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP