Chi tiết về Tác giả

Anh, Vũ Lan

  • T. 19 (2008) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua quản lý tài chính
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP