Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Thị Diễm My

Tóm tắt


Tóm tắt: Trăn trở về cuộc sống, về con người, các dạng thức cái tôi trong thơ Nguyễn Bình Phương, từ con người Xa thân đến con người cô đơn, lạc lõng, đều là những ảnh phản của khát vọng khám phá, dựng xây con người và cuộc đời. Cảm quan về con người đa chiều kích cũng là một phương diện đặc sắc trong thế giới nghệ thuật, làm nên phong cách thơ ông. Bài báo nghiên cứu về cảm quan con người trong thơ Nguyễn Bình Phương nhằm chỉ ra đóng góp, phong cách nghệ thuật cũng như dấu ấn của nhà thơ đối với tiến trình vận động thơ ca Việt Nam đương đại. Từ đó, cho thấy diện mạo sinh động, hướng phát triển hiện đại, hội nhập thế giới của thơ ca dân tộc.

Từ khóa: Thơ Việt Nam đương đại, thơ Nguyễn Bình Phương, con người cô đơn.


Toàn văn: PDF