Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878)

Lê Thị Quí Đức

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong chặng đường dài dưới chế độ phong kiến, nền giáo dục nhà chùa được xem là nền giáo dục truyền thống ở Miến Điện do Tăng đoàn – Sangha quản lý. Nhưng đến giữa thế kỷ XIX, dưới thời trị vì của vua Mindon (1853-1878), nhà nước đã nắm được quyền quản lý nền giáo dục này với sự đồng thuận của Tăng đoàn. Vậy vì sao Mindon lại hiện thực được điều mà trước đó, chưa có vị vua nào ở Miến Điện làm được. Bài viết sẽ làm rõ những vấn đề này.

Từ khóa: Miến Điện, Mindon, giáo dục nhà chùa; kỳ thi chính thức.


Toàn văn: PDF