Tạp chí khoa học, S. 2(50) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lực tính toán và tiêu chí đánh giá năng lực tính toán trong quá trình giải bài tập Vật lý của học sinh

Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Thị Kim Thi

Tóm tắt


Tóm tắt: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là mục tiêu hướng đến của chương trình giáo dục mới. Năng lực tính toán được xác định là một trong các năng lực chuyên môn được hình thành thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục. Tuy nhiên hiện nay, việc xác định các thành tố năng lực và hình thức đánh giá năng lực tính toán vẫn còn nhiều tranh cãi chưa thống nhất. Nhằm bổ sung cơ sở lý luận trong việc dạy học phát triển năng lực, nội dung bài báo trình bày về các thành tố của năng lực tính toán và xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực tính toán trong quá trình giải bài tập vật lý của học sinh.

Từ khóa: năng lực, năng lực tính toán, tiêu chí đánh giá năng lực

Toàn văn: PDF