Tạp chí khoa học, S. 2(50) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các hình thức hoạt động trải nghiệm trong môn Hóa học ở nhà trường phổ thông

Nguyễn Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Tóm tắt: Học từ trải nghiệm (hoạt động trải nghiệm) giúp người học không những có được năng lực thực hiện mà còn có những trải nghiệm về cảm xúc, ý chí và nhiều trạng thái tâm lý khác. Thông qua hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm, vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Bài báo này giới thiệu về cách xây dựng hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm và một minh họa về sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Hóa học ở nhà trường phổ thông.

Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, hình thức trải nghiệm, tổ chức trải nghiệm, môn Hóa học.

Toàn văn: PDF