Tạp chí khoa học, S. 2(50) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về khung TPACK trong dạy học tích hợp công nghệ

Nguyễn Thế Dũng

Tóm tắt


Tóm tắt: Mô hình TPACK được xem là cơ sở cho việc phân tích kiến thức và những năng lực thiết yếu của người giáo viên. Trong bài báo này, chúng tôi tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến mô hình TPACK, đồng thời đề xuất các pha để xây dựng một khung TPACK phù hợp với bối cảnh đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở Việt nam. Một số cơ sở cho việc xây dựng khung TPACK cho giáo dục Việt nam cũng được đề cập.

Từ khóa: Phát triển khung khảo sát, sư phạm, nội dungn TPACK, giáo sinh.

Toàn văn: PDF