Tạp chí khoa học, S. 2(50) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông qua một số trò chơi trực tuyến

Nguyễn Thị Hiển

Tóm tắt


Tóm tắt: Biến đổi khí hậu toàn cầu được xem là một trong những vấn đề nghiêm trọng đe dọa đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của mỗi quốc gia cũng như toàn nhân loại. Vấn đề này cần được toàn thể cộng đồng chung tay ứng phó. Trong thời đại của cuộc cách mạng 4.0, nhiều đột phá về công nghệ đã giúp giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông vượt ra khỏi phạm vi lớp học, phương pháp và hình thức giáo dục cũng thay đổi mạnh mẽ. Sử dụng trò chơi trực tuyến giáo dục biến đổi khí hậu đang là một hướng đi hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức và rèn luyện nhiều kĩ năng quan trọng cho học sinh trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Giáo dục biến đổi khí hậu, trò chơi trực tuyến, học sinh.

Toàn văn: PDF