Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh một số hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 và áp dụng xử lý tín hiệu điện não đồ không đầy đủ

Trương Minh Chính

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát của chúng tôi trong việc sử dụng các hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 có kích thước một chiều tăng theo thời gian. Các thuật toán này cũng được áp dụng trong bài toán khôi phục tín hiệu điện não đồ được biểu diễn bằng ten-xơ bậc 3. Kết quả mô phỏng cho thấy chất lượng tương đương của các thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi khi sử dụng các hàm phi tuyến khác nhau. Bên cạnh, chúng ta có thể sử dụng thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi này để khôi phục tín hiệu điện não đồ trong những ứng dụng cần thời gian khôi phục ngắn. Từ khóa: Hàm phi tuyến, phân tích phần tử song song thích nghi, điện não đồ.

Toàn văn: PDF