Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon

Hoàng Thị Thúy Dung, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính đan rối, định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon. Kết quả thu được là trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon thể hiện tính đan rối theo tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy. Ngoài ra, trạng thái này còn thể hiện tính chất đan rối cao theo tiêu chuẩn định lượng độ rối Độ đồng quy. Khi sử dụng trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon làm nguồn đan rối để viễn tải một trạng thái kết hợp, chúng tôi nhận thấy rằng quá trình viễn tải thành công với độ trung thực trung bình Fav thỏa mãn điều kiện viễn tải Fav ≥ 0.5.Từ khóa: Trạng thái hai mode kết hợp, Tính chất đan rối, Viễn tải lượng tử

Toàn văn: PDF