Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ

Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu tính chất đan rối và định lượng độ rối của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ bằng sử dụng tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy và tiêu chuẩn Độ đồng quy. Kết quả khảo sát cho thấy trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ là một trạng thái đan rối mạnh. Khi sử dụng trạng thái này để viễn tải lượng tử một trạng thái kết hợp, chúng tôi nhận thấy rằng quá trình viễn tải lượng tử thành công với độ trung thực Fav của quá trình viễn tải thỏa mãn điều kiện 0,5 ≤ Fav ≤ 1 .

Từ khóa: Trạng thái hai mode kết hợp, Tính chất đan rối, Viễn tải lượng tử


Toàn văn: PDF