Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích và đánh giá hàm lượng Cu, Pb, Cd, Ni trong các nguồn nước mặt tại thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Ngô Ngọc Nữ

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này chúng tôi thông báo kết quả phân tích xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd và Ni trong các nguồn nước mặt tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Kết quả phân tích Cu, Pb, Cd và Ni trong một số mẫu nước mặt ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy hàm lượng các kim loại Cu, Pb, Cd và Ni đều thấp hơn so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Từ khóa: xác đinh Cu, Pb, Cd và Ni trong nước mặt, quang phổ hấp thụ nguyên tử

Toàn văn: PDF