Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Văn Thuận, Trần Văn Giang, Huỳnh Thị Tường Vy

Tóm tắt


Tóm tắt: Đã xác định được 32 họ, 21 bộ thuộc 8 lớp Mesofauna ở vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, lớp Côn trùng (Insecta) đa dạng nhất về bậc họ và bậc bộ. Các lớp Giáp xác (Crustacea) và Đỉa (Hirudinidae) mỗi lớp chỉ gặp 01 họ và 01 bộ. Lớp Giun ít tơ (Oligochaeta) có 19 loài và phân loài, bổ sung 11 loài giun đất cho vùng Trà Bồng và 01 loài giun đất cho tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa: Động vật đất, Trà Bồng, Quảng Ngãi.


Toàn văn: PDF