Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Thám, Liêng Hot Ha Ba

Tóm tắt


Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ sinh thái cảnh quan huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng bao gồm 63 loại sinh thái cảnh quan thuộc 3 tiểu vùng sinh thái cảnh quan: Tiểu vùng sinh thái cảnh quan núi trung bình, tiểu vùng sinh thái cảnh quan đồi thấp và tiểu vùng sinh thái cảnh quan thung lũng. Đánh giá mức độ thích hợp của các loại cảnh quan đổi với các loại hình sản xuất ở các mức độ khác nhau, trong đó mức độ rất thích hợp (S1) chiếm diện tích lớn nhất đối với cây trồng cạn ngắn ngày có diện tích 34.420,14 ha; cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả: 29.632,83ha; trồng rừng: 44.521,26 ha và nông - lâm kết hợp chiếm diện tích 31.970,15 ha.

Từ khóa: Đam Rông, điều kiện tự nhiên, Lâm Đồng, phát triển nông - lâm nghiệp.

Toàn văn: PDF