Chi tiết về Tác giả

Duyến, Nguyễn Thị

  • S. 2(50) (2019) - Bài viết
    Quan sát tư duy Đại số của học sinh từ góc nhìn của giáo viên Toán tương lai
    Tóm tắt  PDF