Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

18 Hoang Quoc Viet Cau Giay Ha Noi Viet Nam

Đầu mối

Le Thị Vân Anh
18 Hoang Quoc Viet Cau Giay Ha Noi Viet Nam
Điện thoại: (84- 024) 37917105
Email: vjbt@vjs.ac.vn

Hỗ trợ

Le Thị Vân Anh
Điện thoại: (84- 024) 37917105
Email: vjbt@vjs.ac.vnTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989