Chi tiết về Tác giả

Bình, Đỗ Quang Viện công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989