Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Thị Kim Viện công nghệ môi trường

  • T. 5, S. 4 (2007) - Articles
    ứng dụng kỹ thuật phân tích phân tử để xác định thành phần và số lượng vi sinh vật trong thí nghiệm xử lý ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989