Chi tiết về Tác giả

Bích Phượng, Chu Thị Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989