Chi tiết về Tác giả

Cường, Dương Văn Viện công nghệ sinh học

  • T. 5, S. 2 (2007) - Articles
    ứng dụng kỹ thuật real - time PCR trong việc xác định nhanh hai đột biến trên gen beta - globin của bệnh nhân có hội chứng thalassemia
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989