Chi tiết về Tác giả

Chiến, Hoàng Xuân Viện Sinh học Tây NguyênTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989