Chi tiết về Tác giả

Bình, Lê Trần Viện Công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989