Chi tiết về Tác giả

Cư, Lưu Đàm Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

  • T. 7, S. 4 (2009) - Articles
    Xác định trình tự đoạn gen tRNA - leu cho hai loài cây gỗ sưa (Dalbergia Tonkinensis) và cây gỗ trắc đỏ (Dalbergia Cochinchinensis) phục vụ việc phân loại mẫu vật tại bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989